Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Prof. Dr. Jevgenija Karpilovs'ka

zurück

 

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна

 

доктор філологічних наук (2000). Тема докторської дисертації «Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація». Захистила зі спеціальності «Українська мова» в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України

кандидат філологічних наук (1987). Тема кандидатської дисертації «Конструювання дієслівних зон словотвірних гнізд (на матеріалі українських дієслів звучання». Захистила зі спеціальності «Структурна, прикладна та математична лінгвістика» в Ленінградському державному університеті ім.А.О.Жданова.

старший науковий співробітник (1993) зі спеціальності «Теорія мовознавства»

професор (2006) зі спеціальності «Українська мова»

вища освіта – закінчила відділення російської мови та літератури Київського державного (нині – національного) університету імені Тараса Шевченка (1979). Тема дипломної праці «Микола Гнєдич – перекладач новогрецького фольклору»

1979-2010 – працювала в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, зокрема у 1992-1997 – на посаді вченого секретаря Інституту, 2005-2010 – зав. відділу структурно-математичної лінгвістики цього Інституту

з 2011 – до сьогодні – на посаді зав. відділу структурно-математичної лінгвістики в Інституті української мови НАН України, куди за рішенням Президії НАН України переведено відділ

Службова адреса: Інститут української мови НАН України, вул.Грушевського, 4, Київ 01001

Телефони: службовий – + 38 044 279-20-37 (відділ структурно-математичної лінгвістики)

e-mail: karpilovska@gmail.com

 

член Комісій зі слов’янського словотворення, слов’янської лінгвістичної бібліографії та соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів

член редколегій журналів:

  • «Українська мова» Інституту української мови НАН України,
  • «Българска реч» Софійського університету «Св. Климент Охридски» (Болгарія),
  • “Prace filologiczne” Варшавського університету (Польща),
  • “Rocznik slawistyczny” (Вроцлав, Польща),
  • «Лингвистика и межкультурная коммуникация» Воронезького університету (Воронеж, Росія)
  • «Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica» (Скоп’є, Македонія)

член наукової ради Інституту Славістики Польської Академії наук (Варшава, Польща)

 

Основні праці

Монографії. Словники. Підручники. Хрестоматії

Конструювання складних словотворчих одиниць. – К.: Наукова думка, 1990.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1990 / под ред. В.И.Перебейнос в соавторстве с Т.А.Грязнухинок, Н.Ф.Клименко, Н.П.Дарчук и др.

Изучаем украинский язык: Самоучитель. – К.: Лыбидь, 1991 /1-е вид./, 1992 /2-е вид./, 1996 /3-є вид., випр. та доп.)/, 2004 /4-е вид., Москва, вид-во „Муравей”, випр. та доп.+аудіокурс (в соавторстве с  Ю.А.Жлуктенко и В.И.Ярмак)

Изучаем украинский язык: Расширенный курс. – К.: Лыбидь, 1993,/1-е вид./; 1996 /2-е вид./ (в соавторстве с И.Р.Выхованцем и Н.Ф.Клименко)

Укpаїнська лiтеpатуpа XI-XVIII ст.: Хpестоматiя з коментаpями. – Чернівці: Прут, 1997 (у співавторстві з Л.О.Тарновецькою)

Словник афіксальних морфем української мови. – К.: Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, 1998 (у співавторстві з Н.Ф.Клименко, В.С.Карпіловським, Т.І.Недозим).

Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. – К.: Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, 1999.

Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 2002.

Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. – К.: Наукова думка, 2005 (у співавторстві з Н.Ф.Клименко та Л.П.Кислюк)

Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008 (у співавторстві з Н.Ф.Клименко та Л.П.Кислюк)

Вступ до комп’ютерної лінгвістики. – Донецьк, 2003.

Вступ до прикладної лінгвістики: Комп’ютерна лінгвістика. Донецьк, 2006.

 

Розділи в колективних працях. Статті (за останні роки)

 

Функціональна морфемна граматика як модель генерування та інтерпретації слів Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. – Slavica Wratislaviensia. CXVII. – Wrocław, 2002, s.137-142

Динаміка сучасної української мови в словниках нового покоління (проект серії словників нової української лексики) – Українська мова, 2004, № 3, с.3-29

“European features” of Modern Ukrainian linguistics: lessons learned and prospects for future Greifswalder Ukrainistische Hefte / Ukraina ad portas: Ist die Ukraine europäisch genug für die EU? / Beiträge zum X. – Greifswalder Ukrainicum im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald. - Aachen: Shaker Verlag, 2006, S.171-179

Корпуси кореневих морфем у словацькій та українській мовах: можливості альтернативних рішень // Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). – Prešov: Filozofická fakulta Preššuniverzity v Prešove. – 2006. – С.249-262

Gniazda słów jako językowy obraz świata: perspektywy badań porównawczych // LingVaria. – Фак-т Полоністики Ягеллонського ун-ту. – Краків. – 2007. – № 2(4). – С.27-41.

Приховані (згорнуті) та відкриті вибірні лексемні категорії: динаміка словотвірних маркерів Sprachcliche Kategorien und die slawische Wortbildung. – Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2007 (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Мовні категорії та словотворення» в рамах засідання Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар.комітеті славістів, Берлін, 14-17.11. 2005), с.45-59

Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги – Збірник темблоку «Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов’янських мов» на XIV Міжнар. з’їзді славістів (Охрид, Македонія), К., 2008, с.3-22 (організатор темблоку – Є.А.Карпіловська)

Інновації в сучасній українській мові: чинники появи та тенденції усталення – Rocznik Slawistyczny. – T.LVIII. – Warszawa, 2009. – S. 47-66

Нова Україна в словотвірній номінації: зміни у мовному «кресленні» світу – Збірник доповідей ХІІ Міжнар. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при МКС «Відображення історії та культури народу в словотворенні». – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010, с.91-109 (організатори конференції – Є.А.Карпіловська та Н.Ф.Клименко)

The Ukrainian language in the context of eurointegration: directions and dominant factors of the development – Abstracts. ICCEES: Eurasia: Prospects for Wider Cooperation, VIII World Congress 2010, Stockholm 26-31 July 2010, p.60

Зміни в структурі сучасної української мови та можливості їх моделювання – Українська мова. – 2011. - № 2. – С.3-18.

Словотвірна норма в системі мови і в тексті: передумови та вияви динаміки Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst – Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów / Pod red. Jerzego Sierociuka. Poznań:Wyd. PTPN, 2012, s.67-74

Соціальні чинники динаміки норм в українській мові кінця ХХ-початку ХХІ ст.: система та узус – Języki słowiańskie w ujęciu sociolingwistycznym / pod red. Haliny Kurek. –  Kraków:Księgarnia Akademicka, 2012 (47-58) – Biblioteka “LingVariów”, t.15

Конкурування ресурсів у сучасній слов’янській номінації: своє-засвоєне-засвоюване – Слов’янські обрії, вип.6, ч.1, К., 2013 (Доповіді української делегації на XV Міжнародному з’їзді славістів (Мінськ, 2013), с.245-258