Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Publikationen von Frau Dr. Hanna Burkhardt

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | Lehre | Vorträge


Monographien

Wortfolge in den pronominal-korrelativen Satzgefügen im Russischen. Dissertation A, Berlin 1986, S. 193, Bl. 10.

• Neubearbeitung des Lehrbuches (Ausgabe 1991) Mówimy po polsku I, Volk und Wissen, Berlin 1998, S. 272                           

• Alicja Nagórko, Marek Łaziński, Hanna Burkhardt, Dystynktywny słownik synonimów, Kraków 2004, 649 S.

 

Herausgeberschaft u.a.

• Gutachten zu den Lehrbüchern Mówimy po polsku I, II, Berlin, 1991 (erstellt für den Verlag „Volk und Wissen“, 1997, S.16.

• Neubearbeitung der Kassette (Ausgabe 1991) zum Lehrbuch Mówimy po polsku I,  Volk und Wissen, Berlin 1998, ca. 60 Min.

• Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung, in: Hanna Burkhardt, Alicja Nagórko (Hgg.), westost-passagen (6), Hildesheim - Zürich - New York 2007, 514 S.

Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, in: Hanna Burkhardt, Robert Hammel, Marek Łaziński (Hgg.), Berliner Slawistische Arbeiten (39), Frankfurt/Main etc. 2012, 482 S.

 

Aufsätze

• Zur Darstellung der Syntax in den deutschsprachigen Lehrbüchern des Polnischen um die Jahrhundertwende, in: Zeitschrift für Slawistik 38 (1993)3, S. 404-410.

• Kilka uwag o słownictwie w "Dzienniku Berlińskim" (1916-1917), in: Prace Filologiczne (XL), 1995, S. 155-166.

• (mit Alicja Nagórko), Synonymie im Polnischen und im Deutschen - Fragen der Äquivalenz, in: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1999. Bonn 1999, S. 267-283.

• Przekład zwierciadłem językowego i kulturowego obrazu świata (na przykładzie "Imperium"  Ryszarda Kapuścińskiego), in: Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz (Hgg.), Językowy obraz świata, Język a Kultura (13), Wrocław 2000, S. 261-270.

• Aleksander Brückner und die Lehrtätigkeit der slawischen Sprachen und Literaturen an der Berliner Universität, in: Alicja Nagórko (Hg.), Aleksander Brückner zum 60. Todestag: Beiträge der Berliner Tagung 1999, Frankfurt/Main 2001, S. 103-113.

• Gruby i jego konotacje semantyczne w języku polskim i niemieckim, in: Poradnik Językowy (8), 2001, S. 1-8.

• Międzykulturowa komunikacja fachowa - nowy kierunek studiów w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, in: Anna Dąbrowska (Hg.),  Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol", Wrocław 2004, S. 165-168.

• Sind Polack(e), Polackei in der deutschen Sprache Tabuwörter?, in: Sprachwissen in der Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation, DAAD 2004, S. 253-261.

• Nowy słownik synonimów polskich – ilustracja ciągu przymiotnikowego odnoszącego się do pojęcia czasu, in:  Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska (Hgg.), Czas-Język-Kultura, Języka a Kultura (19), Wrocław 2006, S. 73-80.

• Kulturspezifische Lexik in den deutschen Übersetzungen von Pan Tadeusz, in: Magdalena Marszałek, Alicja Nagórko (Hgg.), Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs, Hildesheim-Zürich - New York 2006, S. 259-272.

• Przymiotnikowe intensiva z cząstkami obcymi, in: Hanna Burkhardt, Alicja Nagórko (Hgg.), Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung, westost-passagen (6), Hildesheim-Zürich-New York 2007, S. 369-378.

• Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu, in: Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska (Hgg.), Tom jubileuszowy, Język a Kultura (20), Wrocław 2008, S. 197-209.

• Adjektive mit dem Präfix przy- in der polnischen Sprache der Gegenwart, in: Alicja Nagórko, Sonja Heyl, Elena Graf (Hgg.), Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow, Berliner Slawistische Arbeiten (33), Frankfurt /Main etc. 2008, S. 281-289. 

• Xenismen in der Übersetzung. Kulturelle Fremdheit vs. Vertrautheit (IKEA- Katalog 2007), in: Christian Voß, Alicja Nagórko, (Hgg.) Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe (2), München-Berlin 2009, S. 215-224.

• Czy Polack(e), Polackei w języku niemieckim są objęte zakazem językowym?, in: Anna Dąbrowska (Hg.) Tabu w języku i kulturze, Język a Kultura (21), Wrocław 2009, S. 259-269.

• Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym, in: Grażyna Zarzycka, Grzegorz Rudziński (Hgg.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2,  Acta Universitas Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców (17), Łódź 2010, S. 177-184.

• Stereotyp Polaka i Niemca w niemieckich i polskich dowcipach, in: Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz (Hgg.), Polonistyka bez granic (1), Kraków 2010, S. 269-278.

• Religiositätsgrad des peripheren Wortschatzes im Lichte von Umfragen (Polnisch), in: Alicja Nagórko (Hg.), Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch - Deutsch), westostpassagen (13), Hildesheim-Zürich-New York 2011, S. 41-56.

Do diabła! O przekleństwach pochodzenia religijnego, in: Irena Masojć, Henryka Sokołowska (Hgg.), Tożsamość na styku kultur (2), Wilno 2011, S. 237-248.

• Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego, in: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Język a Kultura (23), Wrocław 2012, S. 357-367.

Periphere religiöse Lexik im Sprachvergleich, in: Alicja Nagórko (Hg.), Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse, westostpassagen (15), Hildesheim-Zürich-New York 2012, S. 391-403.

I nie wwódź nas na pokuszenie. O pokusie we współczesnej polszczyźnie, in: Hanna Burkhardt, Robert Hammel, Marek Łaziński (Hgg.), Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Berliner Slawistische Arbeiten (39), Frankfurt/Main etc. 2012, S. 47-58.

(mit Alina Jurasz), Koncepcja metodologiczno-leksykograficzna słownika kolokacji niemiecko-polskich, in: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin 2013, 2. Bd., S. 39-46.

• Obraz żaby w niemieckiej leksykografii, in: Anna Burzyńska-Kamieniecka, Agnieszka Libura (Hgg.), Sapientia ars viviendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej. Wrocław 2013, S. 91-101.

• Stopień nasycenia treściami religijnymi słownictwa peryferyjnego w świetle badań ankietowych, in: Stanisław Gajda, Irena Jokiel (Hgg.), Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole 2014, 2. Bd., S. 406-415.

• Auswertung der peripheren religiösen Lexik anhand einer Informantenbefragung (Polnisch, Slowakisch, Tschechisch), in: Alicja Nagórko (Hg.), Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, westostpassagen (20), Hildesheim-Zürich-New York 2014, S. 41-55.

• W 175. rocznicę urodzin Vatroslava Jagicia, in: В. Ю. Франчук (Hg.), Ватрослав Ягич i проблеми слов'янознавста, Киïв 2015, S. 18-26.

(mit Alina Jurasz), O ekwiwalencji porównań frazematycznych  na przykładzie języka niemieckiego i polskiego, in: Prace Filologiczne (LXVIII), 2016, S. 43-56.

• Porównania frazematyczne z kolokatorem zoonomicznym w języku niemieckim i polskim, in: Irena Masojć, Henryka Sokołowska (Hgg.), Tożsamość na styku kultur (3), Wilno 2016, S. 183-192.

(mit Alina Jurasz), Zu einigen Problemen der Darstellung von Kollokationen im deutsch-polnischen Kollokationswörterbuch, in: Iwona Bartoszewicz et al. (Hgg.), Sprachen und Kulturen im Kontakt (7), Wrocław-Dresden 2016, 37-49.

• Polonistyka na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, in: Anna Majewska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka (Hgg.), Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycja i innowacja, Lublin 2016, 187-196.

Rzezimieszek, łamistrajk, wydrwigłos... O rzeczownikowych złożeniach osobowych we współczesnej polszczyźnie, in: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń 2017, 209-225.

(mit Alina Jurasz), Zum Referenzbereich in Vergleichen aus kontrastiver Sicht (Deutsch-Polnisch), in: Anna Gondek, Alina Jurasz, Joanna Szczęk (Hgg.), Einblicke - Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht, "Phraseologie & Parämiologie", Bd. 33, Baltmannsweiler 2018, 1. Bd. S. 199-222.

(mit Alina Jurasz), Frazy przyimkowe i ich opis leksykograficzny w słownikach niemieckich i niemiecko-polskich - spojrzenie glottodydaktyczne, in: Grażyna Zarzycka et al. (Hgg), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Bd. 26, 2019, 359-372.

Rezensionen

Russisch im Spiegel des Deutschen. Eine Einführung in den russisch-deutschen und deutsch-russischen Sprachvergleich. Von einem Autorenkollektiv unter den Leitung von W. Gladrow, Leipzig 1989, S. 211, in: „Fremdsprachen“, 1993