Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Vorträge von Frau Dr. Hanna Burkhardt (seit 2000)

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | Lehre | Vorträge

 

Dialog międzykulturowy na przykładzie internetowych komentarzy językowych

Konferenz: Tożsamość na styku kultur 4, Vilnius 17.10.-18.10.2019

 

Frazy przyimkowe i ich opis leksykograficzny w słownikach niemiecko-polskich (mit A. Jurasz)

Konferenz: TRANSLATON I. Current paradigmas in research on translation an interpreting. Opportunities and challenges, 26.09.-28.09.2018

 

Zum Referenzbereich in phrasematischen Vergleichen aus kontrastiver Sicht (Deutsch-Polnisch), (mit A. Jurasz)

Konferenz: Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, Wrocław 16.-18.03.2017

 

Rzeczownikowe złożenia osobowe we współczesnej polszczyźnie

Konferenz: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń 22.09.-23.09.2016

 

Zu einigen Problemen der Darstellung von Kollokationen im deutsch-polnischen Kollokationswörterbuch, (mit A. Jurasz)

Konferenz: Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im translatorischen und glottodidaktischen Paradigma, Wrocław 9.10.-11.10.2015

 

Porównania frazematyczne z comparatum zoonimicznym w języku niemieckim i polskim

Konferenz: Tożsamość na styku kultur 3, Vilnius 16.10.-17.10.2014

 

Polonistyka berllńska po 1989r.

Konferenz: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Lublin 26.09.-27.09.2014

 

O ekwiwalencji porównań frazematycznych na przykładzie języka niemieckiego i polskiego, (mit A. Jurasz)

Konferenz: V Glosa do leksykografii, Warszawa. 18.09.-19.09.2014

 

W 175. rocznicę urodzin Vatroslava Jagicia

Konferenz: Ватрослав Ягич i проблеми славiстики, Киïв, 18.10.-19.10. 2013

 

Auf der Suche nach einem Kollokationswörterbuch (am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch), (mit A. Jurasz)

XV. IDT: Deutsch von innen, Deutsch von außen, Bozen 29.07.-3.08.2013

 

Auswertung der peripheren  religiösen Lexik anhand einer Informantenbefragung (Polnisch, Slowakisch, Tschechisch)

11. Deutscher Slavistentag, Dresden, 04.10.2012

 

Stopień nasycenia treściami religijnymi słownictwa peryferyjnego w świetle badań ankietowych

V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 10.07.-13.07.2012   

 

Periphere religiöse Lexik im Sprachvergleich

Konferenz: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Berlin 4.10.-7.10. 2011

 

Koncepcja metodologiczno-leksykograficzna słownika kolokacji niemiecko-polskich (mit A. Jurasz)

Konferenz: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin 15.09-17.09.2011

 

Do diabła! O przekleństwach pochodzenia religijnego

Konferenz: Tożsamość na styku kultur (2), Vilnius 13.10-20.10.2010

 

Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego

XLII Konwersatorium z cyklu „Język a Kultura”, Karpacz 11.06.-13.06.2010

 

Religiositätsgrad des peripheren Wortschatzes im Lichte von Umfragen (Polnisch)

Workshop: Sprachliche Säkularisierung: Religiöser Wortschatz außerhalb religiöser Sprache (im westslawisch-deutschen Sprachraum), Berlin 23.06.- 25.06.2010

 

Stereotyp Polaka i Niemca w dowcipach niemieckich i polskich

IV Kongres Polonistyki Zagranicznej: Polonistyka bez granic, Kraków 9.10-11.10. 2008

 

Rola kolokacji w tworzeniu  tekstów w języku obcym

Konferenz: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  Łódź, 17.10.-19.10.2008

 

Xenismen in der Übersetzung. Kulturelle Fremdheit vs. Vertrautheit (IKEA- Katalog 2007)

Konferenz: Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas, Berlin, 31.05.-2.06.2007

 

Przymiotnikowe intensiva – analiza semantyczno-pragmatyczna

Konferenz (LXIV PTJ): Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, Szczecin, 15.09.-16.09.2006

 

Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu

XL Jubileuszowe Konwersatorium z cyklu „Język a Kultura“, Wrocław 2.6.-4.06.2006

 

Przymiotnikowe deminutiva i intensiva

Konferenz: Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, Berlin, 14.11-17.11.2005

 

Kulturspezifische Lexik in den deutschen Übersetzungen von „Pan Tadeusz

Konferenz: Zwischen Faszination und Berührungsangst, Berlin, 22.11-24.11.2004

 

Enfant terrible tłumacza (na materiale niemiecko-polskim”)

Konferenz: Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Olecko, 31.05.-1.06.2004

 

Nazwy własne w niemieckich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”

Konferenz: Język a pismo,  Tarnów, 12.09.-13.09.2003

 

Sind Polack(e), Polackei in der deutschen Sprache Tabuwörter?

Konferenz: Interkulturelle Kommunikation, Słubice, 7.10.-8.10.2002

 

Międzykulturowa komunikacja fachowa – nowy kierunek studiów w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Konferenz: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław,  25.-26.09.2002

 

Czy Polack(e), Polackei w języku niemieckim są objęte zakazem językowym?

Konferenz: Tabu w języku i kulturze, Karpacz, 6.06.-9. 06.2002

 

Deiktyczne relacje czasowe na przykładzie przymiotnikowego ciągu synonimów

Konferenz: Czas w języku i kulturze, Karpacz, 30.05.-3.06.2001

 

Interkulturelle Fachkommunikation - Anmerkungen zu einem neuen Studiengang am Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin

Konferenz: Aufgaben und Entwicklung der Polonistik im deutschsprachigen Raum, Leipzig, 7.06.-9.06.2001 

 

Gruby i jego konotacje semantyczne w języku polskim

Konferenz: Wielokulturowość w języku, Karpacz, 8.06.-11.06.2000