Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Publikationen von PaedDr. Jana Kamanová

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | Lehre | mehr ...Artikel in Sammelbänden und Zeitschriften:
 • Nad ľudskou výpoveďou z pragmaticko-lingvistického pohľadu : (znalosť v reči). In: Rara Avis VII. (Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, Trnava 27.-28.4.2010). Ed. D. Palecsková, Z. Kumorová, P. Gregorík. Trnava : UCM, 2010, s. 75-80.
 • K niektorým aspektom implicitnosti komunikátu. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. (Zbroník zmedzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 8.-9.9. 2010). Ed. O. Orgoňová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 178-183.
 • K procesom relevantným pre odhalenie implicitnosti komunikátu. In: Rara Avis VIII. (Zbroník príspevkov z 8. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, Trnava 12.-13.4.2011). Ed. D. Palecsková, Z. Kumorová, P. Gregorík. Trnava : UCM, 2011 S. 220-226.
 • Komplementarita rozličných aspektov verbálnej irónie. In: Rara Avis IX : diel 1 – Jazykoveda. (Zbroník z 9. medzinárodnej filologickej konferencie, Trnava 25.-26.4.2012). Ed. D. Palecsková, Z. Kumorová, P. Gregorík. Trnava : UCM, 2012, s. 157-164
 • Atribút implicitnosti vo vzťahu k postulátom komunikácie (princípu kooperácie H.P. Gricea). In: Varia XX [elektronický zdroj]. (Zbroník z Kolokvia mladých lingvistov, Častá-Papiernička 24.-26.11.2010). Ed. B. Chocholová, A. Ramšáková.  Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012, s. 426-430.
 • Používate v školách na komunikáciu internet alebo Internet? In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, Roč. 56, č. 5-6 (2009/10), s. 185-187.
 • Máme dekanov i dekanky. In: Naša univerzita, Roč. 57, č. 9 (2011), s. 22.

Rezensionen:
 • Juraj Dolník: Teória spisovného jazyka. Bratislava 2010. In: Knižná revue, Roč. 20, č. 20 (2010), s. 3.
 • Oľga Orgoňová - Juraj Dolník: Používanie jazyka. Bratislava 2010. In: Knižná revue, Roč. 21, č. 4 (2011), s. 3.
 • Synchrónna lingvistika v znamení prechodu od deskripcie k explanácii alebo o všeobecnom jedinečne. Juraj Dolník: Všeobecná jazykoveda. Bratislava 2009. In: Jazykovedný časopis, Roč. 61, č. 2 (2010), s. 177-182.
 • Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. Ed. O. Orgoňová. Bratislava 2011. In: Knižná revue, Roč. 21, č. 8 (2011), s. 3.
 • Verbálny prejav v kontexte školského diskurzu. Romana Prouzová: Funkce přirozeného jazyka v procesu vzdělávání. Praha 2010. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, Roč. 57, č. 7-8 (2010/11), s. 253-256.
 • Alena Bohunická – Oľga Orgoňová: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava 2011. In: Naša univerzita, Roč. 58, č. 4 (2011), s. 36-37.
 • Moderné skriptá. Alena Bohunická – Oľga Orgoňová: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava 2011. In: Knižná revue, Roč. 22, č. 7 (2012), s. 5.
 • Ňehutorce, aľe čitajce! Múcsková, G. – Muziková, K. – Wambach, V.: Praktická dialektológia. Viedeň 2012. In: Knižná revue, Roč. 22, č. 12 (2012), s. 8.
 • Harmónia v mnohorakosti. Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava 2012. In:  Knižná revue, Roč. 22, č. 25-26 (2012), s. 6-7.
 • Tisícové dary. Čierna, M. – Čierny, L.: Nemecko-slovenský slovník (Deutsch-slowakisches Wörterbuch) a Slovensko-nemecký slovník (Slowakisch-deutsches Wörterbuch). Bratislava 2012. In: Knižná revue, Roč. 22, č. 24 (2012), s. 24.
 • Mladá rusistika - nové tendencie a trendy. Ed. A. Haburová, Z. Lorková. Bratislava 2012. In: Knižná revue, Roč. 23, č. 4 (2013), s. 4.
 • Skladaná, J.: Ukryté v slovách. Bratislava : SPN 2012. In: Knižná revue, Roč. 23, č. 18 (2013)
 • Dolník, J.: Sila jazyka. Bratislava : Kalligram 2012. In: Knižná revue, Roč. 23, č. 23 (2013)

 

Berichte und Sonstiges:
 • Profesor Juraj Dolník získal Veľkú striebornú medailu UK. In: Naša univerzita, Roč. 59, č. 2 (2012), s. 5.
 • Za okrúhlym stolom : rozhovor s Wolfgangom Franzom / aut. interv. Jana Orieščiková účast. interv. Wolfgang Franz (Goethe-Institut). In: Knižná revue, Roč. 22, č. 21 (2012), s. 9.