Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Publikationen von Frau Prof. Dr. Alicja Nagórko

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | mehr ...


 

I. Monographien, Bücher

 

II. Aufsätze
III. Rezensionen, Berichte
IV. Hand- und Wörterbücher
V. Populärwissenschaftliche Artikel
VI. Sonstige
 

Publikationsliste im pdf-Format

 

 

I. Monographien, Bücher:

 

 

 1. Zagadnienia derywacji przymiotników. Warszawa 1987, 173 S.
 2. Stanisław Dubisz, Alicja Nagórko (Hg.): Granice i pogranicza – język i historia. War­szawa 1994.
 3. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa 1996, 2. Aufl. 1997, 235 S.
 4. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa 1998, 4. Aufl. 2002, 317 S; 7. Aufl. 2005, 331 S.
 5. Alicja Nagórko (Hg.): Aleksander Brückner – zum 60. Todestag. Frankfurt am Main 2001, 129 S.
 6. Ingeborg Ohnheiser (Hg.): Komparacja współczesnych języków slowiańskich. Slowo­twórstwo/ Nominacja. Opole 2003 (von Alicja Nagórko: Kap. 4.1, S. 188-197; Kap. 4.2.2, S. 217-233)
 7. Alicja Nagórko, Marek Łaziński, Hanna Burkhardt: Dystynktywny słownik syno­nimów. Kraków 2004, 649 S.
 8. Magdalena Marszałek, Alicja Nagórko (Hg.): Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs. Hil­desheim, Zürich, New York, 2006, 336 S.
 9. Lexikologie des Polnischen. Hildesheim, Zürich, New York, 2007, 349 S.
 10. Hanna Burkhardt, Alicja Nagórko (Hg.): Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung. Hildesheim, Zürich, New York, 2007, 514 S.
 11. Alicja Nagórko, Sonja Heyl, Elena Graf (Hg.): Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow. Frankfurt am Main, 2008, 577 S.
 12. Podręczna gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa, 2010, 335 S.
 13. Alicja Nagórko (Hg.): Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch - Deutsch), Hildesheim - Zürich - New York, 2011, 473 S.
 14. Alicja Nagórko (Hg.): Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Hildesheim - Zürich - New York, 2012, 494 S.
 15. Alicja Nagórko (Hg.) Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, Hildesheim - Zürich - New York, 2014, 465 S.    

 
Zurück zum Seitenanfang >>

 

II. Aufsätze:

 

 1. Formanty sufiksalne pochodzenia germańskiego i romańskiego w polszczyźnie daw­nej i dzisiejszej. In: „Językoznawca“, 1971, 23-24, S. 5-6.
 2. O słownikach a tergo. In: „Poradnik Językowy“, 1973, 9, S. 553-559.
 3. Ilościowy opis kategorii nazw wykonawców czynności w systemie i tekstach współczes­nego języka polskiego. In: M.R. Mayenowa (Hg.): „Tekst i język“, Ossoli­neum 1974, S. 243-271.
 4. Stan i perspektywy badan ilosciowych w slowotwórstwie. In: „Poradnik Jezykowy“, 1974, 1, S. 1-13.
 5. Z badań nad czestościami elementów tekstowych języka polskiego dla potrzeb pisma niewidomych. In: „Poradnik Językowy“, 1975, 1, S. 7-13.
 6. O dwóch typach motywacji leksemów rzeczownikowych we współczesnej polszczyź­nie. In: „Poradnik Językowy“, 1975, 10, S. 525-532.
 7. O eksperymencie w badaniach słowotwórczych. In: „Biuletyn PTJ“, 1977, XXXV, S. 141-151.
 8. Statystyczna struktura słownictwa motywowanego. In: „Poradnik Językowy“, 1978, 3, S. 99-105.
 9. Statystyczny test motywacji słowotwórczej. In: „Poradnik Językowy“, 1978, 10, S. 448-457.
 10. Motywacja derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie. In: „Prace Fi­lologiczne“, 1981, XXX, S. 183-257.
 11. O kierunku derywacji słowotwórczej i semantycznej. In: „Poradnik Językowy“, 1982,   5, S. 283-296.
 12. O właściwosciach semantycznych przymiotników oceniających. In: „Poradnik Języ­kowy“, 1982, 9, S. 614-620.
 13. Podstawy semantycznego podziału przymiotników, In: „Studia Semiotyczne“, 1983, XIII, S. 143-150.
 14. Die Anwendung des Häufigkeitskriteriums bei der Wortbildung. In: „Glottometrika“, 1984, 6, S. 48-64.
 15. Syntaktyczna derywacja przymiotników. In: „Poradnik Językowy“, 1984, 8, S. 476-484.
 16. (mit Hanna Jadacka:) O słownikach gniazd słowotwórczych. In: „Poradnik Językowy“, 1985, 9-10, S. 555-580.
 17. Derywacja semantyczna a derywacja słowotwórcza. In: Marcin Preyzner (Hg.): „Ję­zyk. Teoria – Dydaktyka.“ Kielce 1986, S. 67-80.
 18. Wieloznacznosc przymiotników a struktura głęboka. In: Marcin Preyzner (Hg.): „Ję­zyk. Teoria – Dydaktyka.“ Kielce 1986, S. 199-210.
 19. Problem predykatywności przymiotników odrzeczownikowych. In: Renata Grzegorczy­kowa, Barbara Klebanowska (Hg.): „Studia nad językiem polskim.“ War­szawa 1988, S. 9-15.
 20. Konotacje semantyczne w opisie przymiotników. In: Jerzy Bartmiński (Hg.): „Kono­tacja.“ Lublin 1988, S. 55-65.
 21. O formach hasłowych w Słowniku wyrazów polonijnych. In: „Poradnik Językowy“, 1988, 7, S. 497-503.
 22. Zur semantischen Klassifikation von Adjektiven. In: „Wiener Slavistischer Alma­nach“, 24, 1989, S. 227-236.
 23. Uwagi o leksyce cielesnej w świetle teorii pola znaczeniowego. In: „Poradnik Języ­kowy“, 1990, 6, S. 443-448.
 24. O językowej stronie terminologii w mechanice. In: „Mechanika Teoretyczna i Stoso­wana“, 29, 1991, 1, S. 211-217.
 25. Tradycja Skorynowska w kulturze współczesnej. In: Lilija Vasil’evna Sudaviciene (Hg.): „Francisk Skorina i Vilnius. Sbornik mat'erialov Respublikanskoj naucnoj kon­ferencii...“ Vilnius 1991, S. 73-77.
 26. Wpływy rosyjskie na język polskiej inteligencji wileńskiej. In: Hieronim Kubiak, Ta­deusz Paleczny, Jarosław Rokicki, Małgorzata Wawrykiewicz (Hg.): „Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR.“ Wrocław 1992, S. 139-147.
 27. Wie sich die Menschen in verschiedenen Sprachen anreden – ein Beitrag zur Höflich­keitsgrammatik. In: Gabriel Falkenberg, Norbert Fries, Jadwiga Puzynina (Hg.): „Be­wertungen im Polnischen und Deutschen.“ Warszawa 1992, S. 287–298.
 28. Pojednanie i Versöhnung – próba analizy kontrastywnej. In: Andrzej Markowski (Hg.): „Opisać słowa.“ Warszawa 1992, S. 92-105.
 29. Z problemów semantyki kontrastywnej. In: „Z Polskich Studiów Slawistycznych.“ War­szawa 1993, S. 177-182.
 30. Czy słowotwórstwo jest potrzebne w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców?. In: „Poradnik Językowy“, 1993, 3, S. 92-100.
 31. Jednostki analityczne w słowotwórstwie. In: „Zeszyty Naukowe - Prace Języko­znawcze“, 1993, 17-18, S. 171-176.
 32. Konotacja w polskich pracach składniowych. In: „Poradnik Językowy“, 1993, 5, S. 231-241.
 33. Nad protokołami z posiedzeń Szkoły Głównej Litewskiej (Uniwersytetu Wilenskiego) w latach 1799-1803. In: „Przegląd Humanistyczny“, 1993, 4, S. 133-139.
 34. Jak ludzie zwracają sie do siebie w różnych językach – przyczynek do gramatyki grzecz­ności. In: Renata Grzegorczykowa, Zofia Zaron (Hg.): „Studia semantyczne.“ Warszawa 1993, S. 173-180.
 35. Czy istnieje słowotwórstwo? In: Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Hg.): „Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Gewidmet Prof. Adam Weinsberg.“ Warszawa 1993, S. 203-213.
 36. Granica vs. Grenze, Kresy vs. Kreis – z historii wzajemnych zapozyczeń. In: Stanis­ław Dubisz, Alicja Nagórko: „Granice i pogranicza – język i historia.“ Warszawa 1994, S. 39-46.
 37. Z problemów etnolingwistyki – jak porównywac języki i kultury? In: „Poradnik Języ­kowy“, 1994, 4, S. 4-14.
 38. Język naturalny – język ogólny – dialekt (na marginesie języka tzw. „wiczów“ li­tewskich). In: Janusz Rieger (Hg.): „Studia nad polszczyzną kresową“, 1995, VIII, S. 39-50.
 39. Legendy Kresów – wielojęzyczność jako wartość kulturowa. In: Eugeniusz Czapleje­wicz, Edward Kasperski (Hg.): „Kresy a literatura. Twórcy dwudziestowieczni.“ Warszawa 1996, S. 91-103.
 40. Ethnolinguistische Fragen der kontrastiven Semantik (polnisch-deutsch). In: Wolfgang Gladrow, Sonja Heyl: „Slawische und deutsche Sprachwelt.“ Frankfurt am Main 1996, S. 96-104.
 41. Polen in Deutschland im Licht der Sprache. In: Roland Marti (Hg.): „Sprachenpolitik in Grenzregionen.“ Saarbrücken 1996, S. 305-316.
 42. Słowotwórstwo w polskich pracach językoznawczych drugiej polowy XIX i po­czątków XX wieku. In: „Prace Filologiczne“, 1996, XLI, S. 43-72.
 43. Zur (west)slawischen Morphologie aus pragmatischer Perspektive. In: „Zeitschrift für Slawistik“, 42, 1997, 3, S. 263-273.
 44. Język polski w Niemczech. In: Stanisław Dubisz (Hg.): „Język polski poza granicami kraju.“ Opole 1997, S. 174-187.
 45. Ethnolinguistische Analyse des Lexems gospodarz und seiner Derivate. In: Herta Schmid (Hg.): „Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock.“ München 2005, S. 186-196.
 46. Miejsce słowotwórstwa w systemie języka. In: „Biuletyn PTJ“, LIII, 1998, S. 49-61.
 47. Synonimia kontekstowa i sytuacyjna. Implikacje leksykograficzne. In: „Prace Filolo­giczne“, 1998, XLIII, S. 327-340.
 48. Zur Wortbildungstypologie (slavisch-deutsch). In: Herbert Jelitte (Hg.): „Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slawistenkongreß in Krakau 1998.“ Frankfurt am Main 1998, S. 153-170.
 49. Zur Stellung der Wortbildung im System der Sprache. In: Renate Belentschikow (Hg.): „Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internati­onalen Kommission für slavische Wortbildung, Magdeburg, 9.-11.10.97.“ Frankfurt am Main 1999, S. 37-54.
 50. Zwei Sprachen, zwei Welten – Deutsch aus der Sicht eines Polen/einer Polin. In: „Convi­vium“, 1998, S. 9-33.
 51. Sprachkultur in Polen nach 1945. In: Jürgen Scharnhorst (Hg.): „Sprachkultur und Sprachgeschichte. Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein und wissen­schaftlicher Sprachpflege in Europa.“ Frankfurt am Main 1999, S. 179-193.
 52. Die Synonymie und ein Synonymwörterbuch. In: „Zeitschrift für Slawistik“, 44, 1999, 1, S. 46-60.
 53. Andere Sprachen – andere Sprachwelten (Das sprachliche Weltbild im Kontrast). In: Andrzej Katny, Christoph Schatte (Hg.): „Das Deutsche von innen und außen. Ulrich Engel zum 70. Geburtstag.“ Poznan 1999, S. 213-223.
 54. (mit Hanna Burkhardt): Synonymie im Polnischen und im Deutschen. Fra­gen der Äquivalenz (am Beispiel der Adjektive). In: „Convivium“, 1999, S. 267-283.
 55. Stilistische Doktrin der Prager Schule - Anstöße zur Pragmatik. In: „Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sammelband der Tagung zum Jubiläum der Slawistik an der Karls-Universität.“ Prag 1998, S. 103-108.
 56. Słowotwórstwo poza słowotwórstwem. In: „Prace Filologiczne“, 1999, XLIV, S. 397-404.
 57. Kresy – ein typisches Beispiel für Vermischung von Kulturen? In: Roland Marti (Hg.): „Grenzkultur – Mischkultur.“ Saarbrücken 2000, S. 279-295.
 58. Słowotwórstwo a fonologia. In: Ingeborg Ohnheiser (Hg.): „Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand.“ Innsbruck 2000, S. 47- 58.
 59. Przyimki a słowotwórstwo przysłówków. In: „Prace Filologiczne“, 2001, XLVI, S. 453-462.
 60. Präpositionen und die Wortbildung der Adverbien im Polnischen. In: Gerd Hentschel, Thomas Menzel: „Präpositionen im Polnischen.“ Oldenburg 2003, S. 285-298.
 61. Zur Etymologie des polnischen Substantivs kobieta. In: Alicja Nagórko (Hg.): „Aleksan­der Brückner – zum 60. Todestag.“ Frankfurt am Main 2001, S. 115-122.
 62. Menschliche Dilemmas – die Einbettung der Einheit Mensch/ człowiek im Lexikon. In: „Zeitschrift für Slawistik“, 46, 2001, 2, S. 204-220.
 63. Nomen, nominacja, nominalizacja. In: Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski (Hg.): „Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji.“ Katowice 2000, S. 32-39.
 64. Świecki język – przeobrażenia semantyczne słownictwa religijnego (na materiale niemie­ckim). In: „Biuletyn PTJ“, 2000, LVI, S. 39-48.
 65. Prefiksy a prepozycje. In: M. Grochowski (Hg.): „Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego”, Toruń 2005, S. 161-175.
 66. Über die Rolle der Inferenz in der Wortbildungslehre (anhand polnischen Sprachmaterials). In: „Zeitschrift für Slawistik“, 47, 2002, 4, S. 410-422.
 67. Sind lexikalische Systeme unterschiedlicher Sprachen kompatibel? Sonderfall: Synonymie (polnisch – deutsch). In: Barbara Kunzmann-Müller (Hg.): „Sprachwandel und Lexikographie.“ Frankfurt am Main 2002, S. 94-102.
 68. O pewnym typie asymetrii znaczeniowej (I). In: Małgorzata Gębka-Wolak (Hg.): „Studia z gramatyki i leksykologii jezyka polskiego.“ Toruń 2003, S. 207-218.
 69. O pewnym typie asymetrii znaczeniowej (II). In: Andrzej Moroz, Marek Wiśniewski (Hg.): „Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego.“ Toruń 2004, S. 233-249.
 70. Rola inferencji w słowotworstwie. In: Swetlana Mengel (Hg.): „Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik.“ Münster 2002, S. 97-112.
 71. Fremdsprachenunterricht und der Wandel der kulturellen Stereotype in den deutsch-polnischen Beziehungen. In: Ulrich Engel (Hg.): „Sprachwissen/ Interkulturelle Kommunikation.“ 2004, S. 242-252.
 72. Co ujawnia synonimia? Wybrane problemy pragmatyki i semantyki w Dystynktywnym słowniku synonimów (DSS). In: Ewa Bem-Wiśniewska, Józef Porayski-Pomsta (Hg.): „Ścieżki filologii.” Warszawa 2004, S. 133-150.
 73. Was leistet die Wortbildung für die Pragmatik sprachlichen Handelns (am Material westslawischer Sprachen)? In: Wolfgang Gladrow (Hg.): „Die slawischen Sprachen im aktuellen Funktionieren und historischen Kontakt.“ Frankfurt am Main 2003, S. 9-29.
 74. Sind wir bei der semantischen Erklärung von Ethnonymen auf Stereotype angewiesen? Oder: Stereotype als Werkzeug der Semantik. In: Katrin Berwanger, Peter Kosta (Hg.): „Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Frankfurt am Main 2005, S. 407-422.
 75. Ujęcie funkcji formantów słowotwórczych w pracach językoznawczych XX w. In: Zina­ida Kharitonchyk, Aliaksandr Lukashanec (Hg.): „Prablemy teoryi i historyi slavjanskaga slovautvarennja.“ Minsk 2004, S. 32-38.
 76. Das Verhältnis Sprache(n): Kultur(en) aus anthropologischer und soziologischer Sicht. In: Wolfgang Gladrow (Hg.): „Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und im Deut­schen. Typologische Spezifika.“ Frankfurt am Main 2004, S. 159-170.
 77. 0 pewnym typie homonimii gramatycznej: dzięki temu, ze... In: Krzysztof Maćko­wiak, Cezary Piątkowski (Hg.): „Język polski w perspektywie diachronicznej i syn­chronicznej.“ Zielona Góra 2004, S. 173-180.
 78. Poln. obywatel, tschech. občan, dt. Bürger – drei Benennungen, ein Begriff? In: W. Schmitz, J. Joachimsthaler (Hg.): „Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation“, Thelem 2007, S. 104-119.
 79. „Obywatel(ka)“ en polonais, „občan(ka)“ en tchèque, „Bürger(in)“ en allemand - trois mots, une seule notion? In: Danuta Bartol, Henri-Claude Grégoire (Hg.): „Langues et sociétés de l'Europe moderne.” Sarreguemines 2005, S. 147-165.
 80. 0 (nie)możliwości uprawiania leksykologii kontrastywnej. In: „Poradnik Językowy“, 2004, 2, S. 7-17.
 81. Ironia a słownik. In: A.N. Eremin (Hg.): „Semantika i pragmatika jazykovych edinic. Festschrift für O.P. Ermakova.“ Kaluga 2004, S. 46-51.
 82. Metody kontrastywne a etnolingwistyka (lingwistyka kulturowa). In: Evá Fórián (Hg.): „Multikulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce.“ Debrecen 2004, S. 23-33.
 83. Etnolingvistika i kulturemi u medujezicnom prostoru. In: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb 2004, S. 131-143. 
 84. Grzeczność wasza i nasza. In: Małgorzata Marcjanik (Hg.): „Grzeczność nasza i obca.“ Warszawa 2005, S. 69-86.
 85. Kalki jako rodzaj słowotwórstwa. In: Klára Buzássyová, Bronislava Chocholová (Hg.): Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka, Bratislava 2013, S. 108-122. 
 86. Lehnprägungen als Wortbildung. In: „Slavistika Sinchronija i diachronija, Festschrift für J. S. Uluchanov.” Moskva 2006, S. 400-419.
 87. Język ojczysty – język obcy a dydaktyka. In: Irena Masojć, Romuald Naruniec (Hg.): „Dzwonek na lekcję polskiego.” Vilnius 2005, S. 293-304.
 88. Warme Kulturen – kalte Kulturen? Zur (inter-)sprachlichen Ausdrucksweise emotiona­ler Werte. In: E. Binder, W. Stadler, H. Weinberger (Hg.): „Zeit - Ort – Erin­nerung.” Innsbruck 2006, S. 543-556.
 89. Alterismen. Über die „Andersartigkeit” sprachlichen Handelns. In: Magdalena Marsza­lek, Alicja Nagorko (Hg.): „Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs.“ Hildesheim, Zü­rich, New York, 2006, S. 221-232.
 90.   Kategorie słowotwórcze czasowników. Preliminaria. In: Hanna Burkhardt, Alicja Na­górko (Hg.): „Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung.“ Hildesheim, Zürich, New York, 2007, S. 479-492.
 91. Gramatyka polska. Jaka i dla kogo? In: „Postscriptum”, 2006, 2, S. 166-180, und: Mał­gorzata Czermińska, Katarzyna Meller, Piotr Fliciński (Hg.) „Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagra­nicznej”, Poznań 2007, S. 75-87.
 92. Kontaminacje - słowotwórstwo czy radosna tfurczosc? In: „Przegląd Humanistyczny”, 1, 2007, S. 203-210.
 93. Kontamination: Wort- oder Missbildung? In: Wolfgang Gladrow, Dieter Stern (Hg.), „Beträge zur slawischen Philologie. Festschrift für Fred Otten.” Frankfurt am Main 2007, S. 41-54.
 94. „Durch die Entziehung der Luft töten...” – Wortfeld oder Netzmodell bei Beschreibung einer semantischen Domäne? In: Waldemar Czachur, Marta Czyzewska (Hg.): „Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Prof. Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag“, Warszawa 2008, S. 51-57.
 95. Das grammatische Subjekt im Polnischen. In: Alicja Nagórko, Sonja Heyl, Elena Graf (Hg.): Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow. Frankfurt am Main, 2008, S. 157-167.
 96. Wortstrukturen und die Ikonizität. In: S. Kempgen, K. Gutschmidt, U. Jekutsch, L. Udolph (Hg.): Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008, München 2008, S. 303-311.
 97. Über Tassen und Gläser – Problem kultureller Isoglossen. In: Christian Voß, Alicja Nagórko (Hg.): Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas, München - Berlin, 2009, S. 203-213.
 98. Wartości kulturowe – łączą czy dzielą? In: J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa: Czlowiek - slowo - swiat, Warszawa 2010.
 99. Lakuny, ksenizmy, alteryzmy i inne rafy w komunikacji międzykulturowej/ Xenismen, Alterismen und andere Hindernisse in der interkulturellen Kommunikation. In: A. Mróz, A. Niewiadomski (Hg.): Kultura jako przestrzen dialogu/ Kultur als Dialogebene Deutschland - Polen, Warszawa 2009, S. 51 - 64; 57- 72.
 100. Zum Genus virile im Polnischen. In: T. Berger, M. Giger, S. Kurt, I. Mendoza (Hg.): Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern - Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. München - Berlin - Wien 2009, S. 491 - 504. 
 101. "X. Das Lexikon der slavischen Sprachen". In: Sebastian Kempgen, Peter Kosta, Tilman Berger, Karl Gutschmidt (Hg.): Die slavischen Sprachen. The Slavic Languages. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Walter de Gruyter, Berlin - New York, 2009, S. 739-758. 
 102. "55. Diminutiva/ Augmentativa und Kollektiva". In: Sebastian Kempgen, Peter Kosta, Tilman Berger, Karl Gutschmidt (Hg.): Die slavischen Sprachen. The Slavic Languages..., de Gruyter 2009, S. 782-792. 
 103.      Procesy słowotwórcze a sekularyzacja. In: N.F. Klimenko, E.A. Karpylovska (Hg.): Vidobrazenja istorii ta kultury narodu v  slovotvorenni, Kiew 2010, S. 181 - 191.
 104.     Motywacja słowotwórcza a ikoniczność. In: Elena V. Petruchina (Hg.): Novye javlenija v slavjanskom slovoobrazovanii. Sistema i funkcionirovanie, Moskva 2010, S. 175-186. 
 105.     Semantyka a kultura masowa - procesy sekularyzacji w leksyce (polskiej, czeskiej, slowackiej i niemieckiej). In: Iwona Burkacka, Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Hg.): Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa, 2010, S. 371 - 386.
 106. Sprachliche Säkularisierung im westslawischen Raum - Zeichen moderner Gesellschaften?, Biuletyn PTJ LXVI (2010), S. 111-121.
 107. Czy grozi nam zanik poczucia sacrum? Sekularyzacja polszczyzny na tle języków sąsiadów. *pdf
 108. Leksyka religijna w badaniach porównawczych. In: Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Hg.): Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka, Warszawa 2011, S. 247-261. 
 109. Kultura i geografia a procesy sekularyzacji w języku (w językach) - nowy projekt leksykograficzny, in: Wojciech Chlebda (Hg.): Etnolingwistyka a leksykografia, Opole 2010, S. 191-199.
 110. Frazy, frazemy - między tekstem a słownikiem. In: Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska (Hg.): Różne formy, różne treści, Warszawa 2011, S. 169-181. 
 111. Weltanschauung vs. das sprachliche Weltbild: säkularisierte Lexik im westslawisch-deutschen  Sprachvergleich, in: Holger Kuße und Claudia Woldt (Hg.) "Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz", Band 163 Specimina Philologiae Slavicae, München 2011, S. 121-133. 
 112. Feste und was davon übrig bleibt, in: A. Nagórko (Hg.): Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch - Deutsch), 2011,  S. 439-460.
 113. Od Antychryst do zbawić - sakralne i świeckie w leksyce. In: D. Zdunkiewicz-Jedynak (Hg.), Slowa i ich opis, Warszawa 2012, S. 183-195.  
 114. Polski system słowotwórczy na tle języków europejskich (o pewnym projekcie wydawniczym). In: Jerzy Sierociuk (Hg.) Słowotwórstwo słowiańskie, system i tekst, Poznan 2012, S. 253-267. 
 115. Słowotwórczy potencjał sakronimów. In: Rajna Dragicevic (Hg.): Tvorba reci i neni resursy u slovenskim jezicima, Beograd 2012, S. 201-214.   
 116. Polszczyzna w diasporze - jak mówią polscy studenci niemieckich uczelni? In: Halina Kurek (Hg.), Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2012, S. 143-153.
 117. Aleksander Brückner - ein polnischer Slawist in Berlin, oder die Einsamkeit der Grenzgänger. In: LingVaria, 2012, Nr. 1 (13)  
 118.  Der christliche ethische Wortschatz und kognitive Metaphern. In: A. Nagórko (Hg.): Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Hildesheim..., 2012, S. 197-212. 
 119. Globale Phänomene regional gesehen - ein deutsch-polnisch-tschechisch-slowakisches Projekt, In: Isabella Waibel, Alois Moosmüller (Hg.): Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen Kontext, Tectum, 2013. 
 120. Morphopragmatics in Slavic (Article 89., HSK 40.1 Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (Hg.), Walter de Gruyter, Berlin - New York.  
 121. Polish (Article 156. HSK  40. Vol. IV, Word-Formation...)
 122. Die Berliner Key-Words-Liste. In: A, Nagórko (Hg.): Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, Hildesheim..., 2014, S.27-40.
 123. Językowa sekularyzacja jako wyzwanie dla leksykografii (Einführung in eine Podiums-diskussion). In: Stanisław Gajda, Irena Jokiel (Hg.): Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Band II, Opole 2014, S. 391-405. 
 124. Profile znaczeniowe a polisemia. In: Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Jolanta Szadura (Hg.): Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Lublin 2014, S. 51-70. 
 125. Religia a emocje - uniwersalne czy uwarunkowane kulturowo? In: Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska (Hg.): Wartości w świecie słowiańskim, Warszawa 2015, S. 455-467. 
 126. Językowa sekularyzacja po sąsiedzku - zjawiska globalne z bliska postrzegane. In: Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska, Anna Zielińska (Hg.): Pogranicze wschodnie i zachodnie, Warszawa - Gorzów Wielkopolski, 2015, S. 109-120. 
 127. Konceptualna rama 'chrztu' - od sfery sacrum do profanum (na materiale polskim, czeskim i slowackim). In: Marta Falkowska, Krystyna Waszakowa (Hg.): Pojęcia zapisane w języku, Warszawa 2015, S. 157-169. 
 128. Fromme Polen, gottlose Tschechen - stimmen die Stereotype, wenn man das Sprachverhalten untersucht? In: Irena Masoit, Henryka Sokolovska (Hg.): Tożsamość na styku kultur, Vilnius 2016, S. 193-207.  
 129. Język ludzi i aniołów... potoczność wobec Sacrum. In: Halina Kurek, Małgorzata  Święcicka, Monika Peplińska (Hg.): Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, Bydgoszcz 2016, S. 277-288. 
 130. Ile świętości jest w poświęceniu? In: Jolanta Chojak, Zofia Zaron (Hg.): Ku rzeczom niebłahym. Festschrift für Prof. Jadwiga Puzynina, Warszawa 2018, S. 185-193. 
 131. Zmiany w systemie gramatycznym polszczyzyny po roku 1918 (fleksja, słowotwórstwo, składnia). In: Poradnik Językowy 2018, Nr 8, S. 26-39. 

 

III. Rezensionen, Berichte:

 

 1. Jadwiga Sambor: Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego. In: „Po­radnik Językowy“, 1973, 3, S. 157-159.
 2. Revekka M. Frumkina: V'erojatnost' elem'entov t'eksta i r'e'cevoje poved'enije. In: „Po­radnik Językowy“, 1973, 8, S. 498-500.
 3. Historiographia Linguistica. In: „Poradnik Językowy“, 1974, 9, S. 499-503.
 4. Lektorat języka polskiego w Kilonii. In: Poradnik Językowy, 1980, 4, S. 192-195.
 5. Igor’ Stepanovic Ulukhanov: Slovoobrazovat'elnaja semantika v russkom jazyk'e. In: „Rocznik Slawistyczny“, 1981, XLI, S. 116-123.
 6. I. A. Krotovskaja, L. G. Kakurevic: Ucebnik pol'skogo jazyka. Moskau 1987. In: „Kal­botyra“, 1990, 41, S. 110-114.
 7. Profesor Jadwiga Puzynina – podwójny jubileusz. In: „Poradnik Językowy“, 1991, 5-6, S. 147-152.
 8. K voprosu jazykovogo i national'nogo soznanija na slaviansko-baltijskom pogranicii (Zu­sammenfassung). In: „I Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumen de Ponencias y Communicationes.“ Granada 1992.
 9. Übersicht über den aktuellen Stand der Slavistik und die Forschungsschwerpunkte an polnischen Hochschulen. In: „Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik“, 1993, S. 209-221.
 10. Ulrich Engel u.a.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Heidelberg 1999, War­szawa 2000. In: „Biuletyn PTJ“, 2000, LVI, S. 153-158.
 11. Aleksander Brückner i następcy. Historia polonistyki uniwersyteckiej w Berlinie. In: „Materialien des II. Kongresses der Auslandspolonistik“, Danzig, Juni 2000. Internet htttp://monika.uni.gda.pl./~literat.
 12. Historia polonistyki w Berlinie i jej stan dzisiejszy. In: „Postscriptum“, 3-4, 2001, S. 41-47.
 13. Językoznawstwo - przełom i kontynuacja. Podiumsdiskussion, Warschau, Mai 2002. In: Ewa Bem-Wiśniewska (Hg.): „Humanistyka przeszlości a przyszlość huma­nistyki.“ Warszawa 2003, S. 79-83.
 14. Votum zu ‘Aufgaben und Entwicklung der Polonistik im deutschsprachigen Bereich’: zur Lage des Fachs an der HU Berlin. In: Danuta Rytel-Kuc, Wolfgang F. Schwarz, Hans-Christian Trepte (Hg.): „Polonistik im deutschsprachigen Bereich.” Hildesheim 2005, S. 29-36.
 15. Jak daleko leży Berlin? Polonistyka w kraju ościennym. In: R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (Hg.): Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Band 1, Kraków 2010, S. 163-170. 
 16. Halina Kurkowska i warszawski (spóźniony polski) strukturalizm. In: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, LXXIX, 2016, S. 21-29. 
 17. Polonistyka na wschód i zachód od Polski. In: I. Bundza, E. Kovalevskij, A. Kravcuk, O. Slivinskij (Hg.): Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, Kiev 2015, S. 19-27. 
 18. Filologia polska, czyli obca. In: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, LXXX, 2017, S. 146-149. 


Zurück zum Seitenanfang >>

 

 

IV. Hand- und Wörterbücher:

 

 

 

 1. (mit Wanda Decyk, Stanislaw Dubisz, Andrzej Markowski, Elzbieta Sękowska): Słownik wyrazów polonijnych - Zeszyt próbny. Warszawa 1989, 213 S.
 2. Język litewski dla każdego. (Polnische Version von: Valerius Cekmonas und Irena Cekmoniene: „Litovskij jazyk dla vs'ekh.“) Kaunas 1993, 451 S.
 3. Skoryna. In: Polski slownik biograficzny, Band 38, Warszawa - Kraków, 1997-1998, S.291-294.
 4. Online-Lexikon: "Sacrum und Profanum. Religiöse Lexik in der Allgemeinsprache (Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch), www2.hu-berlin.de/sacrumprofanum  


Zurück zum Seitenanfang >>

 

 

 

V. Populärwissenschaftliche Artikel:

 

 

 

 1. Rzecz o języku. In: „Czerwony Sztandar“, 16.04.1989.
 2. O manipulacji językowej. In: „Czerwony Sztandar“, Vilna, 7.05.1989.
 3. Gazeta na cenzurowanym. In: „Czerwony Sztandar“, 27.08.1989.
 4. Sl'edujet mnogoje izmenit'. In: „Slovesnik“, 5, 1989, S. 22-23.
 5. O nowy model polonistyki wilenskiej. In: „Magazyn Wilenski“, 1990, 21.
 6. Kalki skladniowe. In „Czerwony Sztandar“, 16.01.1990.
 7. Językowe kompleksy? In: „Czerwony Sztandar“, 2.02.1990.
 8. Słowa na czasie. In: „Kurier Wilenski“, 8.03.1990.
 9. Jeszcze o kalkach składniowych. In: Kurier Wilenski, 30.03.1990.
 10. Jaki język? In: „Kurier Wileński“, 21.06.1991.
 11. Języki - narody - kultury (na przykładzie Litwy). In: „Lithuania“, 4, 1991-1, 1992, S. 194-198.
 12. Pojednanie i Versöhnung (Próba analizy kontrastywnej). In: „Szanse i bariery polsko-niemieckiego pojednania.“ Warszawa 1993, S. 7-15.
 13. Was verrät uns ein Wörtebuch? Tschechisch-polnische Kontakte im Licht der Lexik. In: „Beiträge zum 7. Berliner Bohemicum / Slovacicum.“ Berlin, Prag 1999, S. 97-109.
 14. Językoznawcze rozważania o kobiecie i nazwach jej pokrewnych. Sprachwissenschaftliche Erwägungen über die Frau und verwandte Bezeichnungen, In: SQUAWS Magazin für interessierte Leute. URL: http://www.squaws.de/Squaws/squaws_sprachwissenschaft_de.html.


Zurück zum Seitenanfang >>

 

 

 

VI. Sonstige:

 

 

 

 1. Studia polonistyczne na Uniwersytetach w Polsce. Warszawa 1992, 64 S.
 2. Egzaminy wstepne z jezyka polskiego. In: Egzaminy do szkól srednich 1992/93, Warszawa 1993, S. 7-62.
 3. Polonistikstudium an polnischen Universitäten. Ein Studienführer. Warszawa 1993, 65 S.


Zurück zum Seitenanfang >>